Member Detail

SHSDC NEPAL

Kumar Paudel
(Member)
kmrpdl@gmail.com

SHSDC NEPAL

Anish Shrestha
(Member)
anishdrn@gmail.com

SHSDC NEPAL

Sapana Ojha
(Member)
sapanaojha3@gmail.com

SHSDC NEPAL

Mukesh Rai
(Member)
mukeshraee@gmail.com

SHSDC NEPAL

Regan Sapkota
(Member)
regan.sapkota2@gmail.com

SHSDC NEPAL

Sanjay Kshetri
(Member)
sanjaykshetri@gmail.com

SHSDC NEPAL

Sanjay Paudel
(Member)
himalayansanjay@gmail.com

SHSDC NEPAL

Amrit Bhandari
(Member)
amrittg@gmail.com

SHSDC NEPAL

Padam Budha
(Member)
padambudha88@gmail.com

SHSDC NEPAL

Elson Thapa
(Member)
dpksundas@gmail.com